لیست قیمت های شرکت

سایت فروشگاهی بدون سئو و امنیت :  ۴۵۰ هزار تومان

سایت فروشگاهی با سئو و امنیت :  بستگی به حجم کار می باشد

**************************************************************************

سایت شرکتی بدون سئو و امنیت :  ۳۰۰ هزار تومان

سایت شرکتی با سئو و امنیت :  بستگی به حجم کار می باشد

**************************************************************************

وبلاگی بدون سئو و امنیت :  ۲۰۰ هزار تومان

وبلاگی با سئو و امنیت :  بستگی به حجم کار می باشد